การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ คือ ( Conversion of preferred shares )


[Total: 2 Average: 5]

การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ หมายถึง การแปลงสภาพเป็นหลักทรัพย์ชนิดอื่นของบริษัทได้ โดยส่วนใหญ่มักให้สิทธิในการแปลงเป็นหุ้นสามัญตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนด

 

เพื่อกระตุ้นให้นักลงทุนสนใจในหุ้นบุริมสิทธิมากขึ้น แม้ว่าหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญ แต่ก็ถูกจำกัดเพียงไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้

 

เพื่อให้โอกาสแก่หุ้นบุริมสิทธิได้รับส่วนแบ่งกำไรมากขึ้นในระยะที่บริษัทมีกำไรสูง บริษัทจึงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิในการแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ ผลต่างของรายการบัญชีอาจเป็นได้ 2 กรณี กล่าวคือ

 

1. ราคาตามมูลค่าของหุ้นสามัญที่ออกให้ต่ำกว่าราคาตามบัญชีของหุ้นบุริมสิทธิที่ปิดโอนส่วนต่างที่ต่ำกว่านี้ ให้เครดิตสู่บัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

 

2. ราคาตามมูลค่าของหุ้นสามัญที่ออกให้ที่สูงกว่าราคาตามบัญชีของหุ้นบุริมสิทธิที่ปิดโอนส่วนเกินสูงกว่านี้ให้เดบิตสู่บัญชีกำไรสะสม ซึ่งถือเป็นการนำกำไรที่ทำมาหาได้ในงวดก่อน ๆ มาจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่ยินดีนำหุ้นบุริมสิทธิมาแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด
  • หุ้นกู้แปลงสภาพหรือพันธบัตรแปลงสภาพ
  • หุ้นกู้แปลงสภาพ คือ (Convertible debentures)

  • การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ คือ ( Conversion of preferred shares )

    วันที่: 4 มิ.ย. 2557


    Tags: การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ คือ การแปลงสภาพหุ้น มีหลักปฏิบัติอย่างไร การแปลงสภาพหุ้น warrant การบันทึกบัญชีการแปลงสภาพหุ้น หุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพได้ หมายถึง การให้สิทธิการแปลงสภาพ หมายถึง หุ้นแปลงสภาพได้ หมายถึง ตัวอย่างใบหุ้นบุริมสิทธิ