การลงเป็นต้นทุนของค่าใช้จ่ายในการรวมกิจการ


[i][b]ค่าใช้จ่ายในการรวมกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อมลงเป็นต้นทุนเงินลงทุนหรือป่าวคะ [/b][/i] wanwan028


 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ (Advance cost)
 • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ (Forbidden payment)
 • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ (Accrued expenses)
 • ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ (Operating expenses)
 • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ (Accrued expenses)
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ค่าใช้จ่ายรวม สูตรหา ค่าใช้จ่ายรวม
 • ค่าซ่อมแซมอาคารเช่า บันทึกค่าใช้จ่าย
 • ค่าใช้จ่ายในการผลิต ต้นทุน ของ สินค้าสำเร็จรูป
 • ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ
 • ภาษีโรงเรือน ถือเป็น ค่าใช้จ่าย ได้หรือไม่

 • การลงเป็นต้นทุนของค่าใช้จ่ายในการรวมกิจการ

  วันที่: 4 มิ.ย. 2557