การเรียกชำระค่าหุ้นที่เหลืออยู่


[Total: 2 Average: 5]
การเรียกชำระหุ้นเพิ่มเติมในส่วนที่ยังเหลืออยู่ ต้องทำอย่างไรค่ะ +++คณะกรรมการต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยทางจดหมายลงทะเบียนกับไปรษณีย์ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน แจ้งห้ผู้ถือหุ้นทราบว่าต้องชำระงินค่าหุ้นในส่วนที่เหลือ ว่าต้องชำระที่ไหน เท่าไร ค่ะ -*-


 • มูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้ว คือ ( Value of paid-up shares )
 • แบบฟอร์มการเรียกชำระค่าหุ้น
 • การบันทึกบัญชี การรับชำระค่าหุ้น จดทะเบียน เป็น เงินสด และ ลูกหนี้ค่าหุ้น
 • การออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ชำระเงินค่าหุ้นครบแล้ว
 • การริบหุ้นกรณีผู้จองซื้อหุ้นไม่นำเงินมาชำระค่าหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดมีวิธีการ...
 • การบันทึกบัญชี รับชำระค่าหุ้น เงินสดและลูกหนี้ ตัวอย่าง
 • บริษัทมหาชนจำกัด จะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้หรือไม่
 • เสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ต้องเรียกเก็บเงินค่าหุ้นอย่างไร
 • เมื่อรับชำระค่าหุ้นครบแล้ว บอจ.5
 • ในกรณีนำหุ้นออกขายทอดตลาดแล้วได้เงินเกินกว่ามูลค่าหุ้นที่จองซื้อหรืดได้เงิน

 • การเรียกชำระค่าหุ้นที่เหลืออยู่

  วันที่: 5 มิ.ย. 2557