ภงด.1 กับ ภงด.1ก แตกต่าง กัน อย่างไร


ภงด. 1 คืออะไร

ภงด. 1 คือ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนทุกเดือน ทางประมวลรัษฎากรให้ทางเลือกค่ะว่า หากมีการจ่ายเงินได้ประเภท 40 ( 1 ) และ ( 2 ) ผู้รับเงินได้คนใด มีเงินได้ยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องยื่นเสียภาษีในเดือนนั้นๆ ก็ไม่จำเป็นต้องแสดงรายชื่อยื่นในแบบ ภงด.1 ก็ได้

 

ภงด. 1ก คืออะไร

ภงด. 1ก คือ เป็นการสรุปรายชื่อและจำนวนเงินที่ได้มีการจ่ายไปทั้งปี โดยไม่สนใจว่าจะมีชื่อแสดงอยู่ในการยื่นแบบ ภงด.1 ในแต่ละเดือนหรือไม่ก็ตาม เช่น ในปี 54 กิจการจะมีการยื่นแบบแสดงการเสียภาษีตามแบบ ภงด. 1 กี่เดือนก็ตาม หรือไม่มีเลยก็ตาม ก็จะต้องยื่นแบบ ภงด. 1ก ( ยกเว้นในกรณีที่กิจการไม่มีการจ้างพนักงานเลย ก็ไม่ต้องยื่นแบบ ภงด . 1ก ) โดยจะยื่นภายในเดือน กุมภาพันธ์ของปีถัดไป ปีละครั้ง • บัญชีภาษีอากร กับบัญชีการเงิน แตกต่างกันอย่างไร
 • ข้อแตกต่าง ดี เสีย ระหว่าง บริษัท กับ หจก
 • ข้อแตกต่าง ระหว่าง การบัญชีการเงิน และ การบัญชีบริหาร
 • การประชุมสามัญ และการประชุมวิสามัญ แตกต่างกัน หรือไม่
 • ข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร
 • ต้นทุนส่วนที่แตกต่าง ต้นทุนเสียโอกาสและต้นทุนจม
 • บัญชีการเงินและบัญชีเพื่อการจัดการแตกต่างอย่างไร
 • ความแตกต่างของบัญชีภาษีอากรและบัญชีการเงิน
 • ความแตกต่างของการฝากขายสินค้าและการขายสินค้า
 • ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่า เช่าซื้อ และขายผ่อนชำระ

 • ภงด.1 กับ ภงด.1ก แตกต่าง กัน อย่างไร

  วันที่: 5 มิ.ย. 2557


  Tags: ใบ แนบ ภ งด 1 ก คือ อะไร ภงด.1 หักกี่เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่าง การ กรอก ภ งด 1 ก แบบฟอร์ม ภงด.1 แบบใหม่ ยื่น ภ งด 1 ก คือ ความ รู้ เกี่ยว กับ ภ งด 1 ภงด 1 3 53 คือ แบบภงด.1 ก ปี2561