ค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มหากยื่นแบบเกินกำหนดเวลา


+++ อัตราค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล/สรรพากร(ภงด.50,ภงด.51) +++ >> กรณียื่นแบบเกินกำหนดเวลา << -ค่าปรับอาญา กรณียื่นภายใน 7 วัน ค่าปรับแบบ 1,000 บาท -ค่าปรับอาญา กรณียื่นเกิน 7 วัน ค่าปรับแบบ 2,000 บาท -เงินเพิ่ม คำนวณจากยอดต้องชำระ (ถ้ามี) * 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน) *** กรณียื่นแบบ ภงด.50 จะต้องยื่นพร้อมงบการเงิน(ประจำปี) แนบประกอบการยื่นแบบดังกล่าว


 • การยื่นแบบแสดงรายการภาษีของชาวต่างประเทศ
 • การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 , 91 หรือ 94 ทางอินเทอร์เน็ต
 • มูลนิธิหรือสมาคมต้องยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เมื่อไหร่
 • ยื่นแบบ ภงด 53 เพิ่มเติม
 • การยื่นแบบ ทางอินเทอร์เน็ต
 • ยื่นแบบ ภพ.30 ผิด ต้องทำอย่างไร
 • การยื่นแบบ ภงด.54 และ ภงด.36 เนื่องจากจ่ายค่านายหน้าให้กับบริษัทแม่
 • การลงทะเบียนยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ออนไลน์ แต่ลงทะเบียนแบบผิดประเภท
 • ยื่นแบบ ภงด94 ใช้ค่าใช้จ่ายหมวดอะไรมากรอกในแบบฟอร์มบ้าง
 • ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีนิติบุคคลต้องทำยังไง

 • ค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มหากยื่นแบบเกินกำหนดเวลา

  วันที่: 6 มิ.ย. 2557