กรณีที่ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทางไปรษณีย์ตอบรับแล้ว แต่หนังสือถูกตีกลับ


[size=12pt][i]กรณีที่ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทางไปรษณีย์ตอบรับแล้ว แต่หนังสือบอกกล่าวถูกส่งคืนบริษัทเนื่องจากไม่มีผู้รับจะถือว่าการส่งคำบอกกล่าวนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คะ [/i] [/size] wanwan002
ตอบ: การส่งคำบอกกล่าวฯ กม. กำหนดให้ส่งไปรษณีย์ตอบรับไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อส่งโดยวิธีดังกล่าวแล้ว แม้จะไม่มีผู้รับอาจเนื่องมากจากผู้ถือหุ้นย้ายที่อยู่ใหม่แล้วไม่แจ้งบริษัท ก็ต้องถือว่าการส่งหนังสือบอกกล่าวฯ นั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วคะ


[center][b] wanwan018++++++++++++ wanwan005[/b][/center]

 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ (Advance cost)
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ (Prohibited purchase tax)
 • กำไรขาดทุนสะสม คือ (Retained earnings)
 • สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )
 • โสหุ้ยการผลิต คือ (Production overhead)
 • ส่วนลดการค้า คือ (Trade discounts)
 • เจ้าหนี้การค้า คือ (Trade – Accounts Payable)
 • วงจรบัญชี คือ (Account cycle)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ (Promissory Note)

 • กรณีที่ส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทางไปรษณีย์ตอบรับแล้ว แต่หนังสือถูกตีกลับ

  วันที่: 6 มิ.ย. 2557