ใบเสร็จกรมศุล ขอความรู้ด่วนนะคะ


ใบเสร็จกรมศุล ขอความรู้ด่วนนะคะว่าต้องใช้เอกสารฉบับไหนค่ะ มาบันทึกบัญชีค่ะ wanwan022
ตอบ: กิจการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้า-ส่งออกสินค้าที่ผ่านด่านกรมศุลกากรนั้น กิจการจะต้องยื่นเอกสารตามระเบียบข้อบังคับของกรมศุลกากรค่ะ กรมศุลกากรจะออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ประกอบการค่ะ กิจการสามารถนำใบเสร็จรับเงินนั้นมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ wanwan012

 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ (Advance cost)
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ (Prohibited purchase tax)
 • กำไรขาดทุนสะสม คือ (Retained earnings)
 • สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )
 • โสหุ้ยการผลิต คือ (Production overhead)
 • ส่วนลดการค้า คือ (Trade discounts)
 • เจ้าหนี้การค้า คือ (Trade – Accounts Payable)
 • วงจรบัญชี คือ (Account cycle)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ (Promissory Note)

 • ใบเสร็จกรมศุล ขอความรู้ด่วนนะคะ

  วันที่: 6 มิ.ย. 2557