คณะบุคคลจ่ายเงินเดือนให้ผู้ดำเนินการแทนและคนอื่นๆในคณะ


คณะบุคคลจ่ายเงินเดือนให้ผู้ดำเนินการแทนและคนอื่นๆในคณะ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ wanwan020
ตอบ: บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของคณะบุคคลได้เลยค่ะ wanwan037

 • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ (Promissory Note)
 • เงินยืมกรรมการ คิดดอกเบี้ย เท่าไร
 • เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ คือ (Payable to borrowers)
 • เงินขาดและเกินบัญชี คือ (Cash Short and Over)
 • เงินสดในมือ คือ (Cash on Hand)
 • หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ (Cash-generating assets)
 • ผู้ที่ใช้ประโยชน์ จากข้อมูล ทางการเงิน คือ (Users of Accounting Information)
 • เงินฝากระหว่างทาง คือ (Deposit in Transit)
 • หลักเงินค้างหรือเกณฑ์คงค้าง คือ (The Accrual Principle)

 • คณะบุคคลจ่ายเงินเดือนให้ผู้ดำเนินการแทนและคนอื่นๆในคณะ

  วันที่: 7 มิ.ย. 2557