การทำบัญชีรับเหมาก่อสร้าง บันทึกรายได้อย่างไรค่ะ


การทำบัญชีรับเหมาก่อสร้าง ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ wanwan022
ตอบ: wanwan034 wanwan035 wanwan037 wanwan038 wanwan028

 • รายได้ค้างรับ คือ (Accrued Incomes)
 • รายได้ส่วนเพิ่ม คือ (Incremental Revenue)
 • รายจ่ายฝ่ายรายได้ คือ (Revenue Expenditures)
 • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
 • รายได้จากหุ้นกู้ ผลตอบแทนของจำนวนเงินซึ่งลงทุนซื้อหุ้นกู้
 • ส่วนลดเงินสดถือเป็นรายได้หรือตัวหักของซื้อสินค้า
 • รายได้อื่น คือ (Other Income)
 • มีรายได้จากอินเตอร์เน็ตต้องเสียภาษีหรือไม่
 • มีรายได้ที่ปรึกษา ต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์หรือเปล่า
 • เกี่ยวกับ รายได้และสวัสดิการของกรรมการ

 • การทำบัญชีรับเหมาก่อสร้าง บันทึกรายได้อย่างไรค่ะ

  วันที่: 7 มิ.ย. 2557