รายจ่ายต้องห้าม


รายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะ หลักเกณฑ์รายจ่ายที่สาขาในประเทศไทยของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายของต่างประเทศได้จ่ายไปให้สำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นในต่างประเทศเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการให้ความช่วยเหลือการให้บริการแก่กิจการของสาขาในประเทศไทยที่จะนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิและไม่เข้าลักษณะเป้นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี(14) แห่งประมวลรัษฎากรนั้น ถ้ารายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายที่จ่ายไปที่ถือเป็นรายจ่าย ดังนี้ รายจ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ หรือให้บริการของสำนักงานใหญ่ หรือสาขาอื่นนั้นเกี่ยวกับกิจการสาขาในประเทศไทย รายจ่ายเกี่ยวกับการค้นคว้าและพัฒนา โดยสาขาในประเทศไทยจะต้องได้รับการบริการหรือได้นำผลการค้นคว้าและพัฒนามาใช้ประโยชน์ในกิจการสาขาในประเทศไทย รายจ่ายใดถ้าสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นได้นำไปหักเป็นรายจ่ายในกรคำนวณกำไรสุทธิของสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นแล้วจะนำมาถือเป็นรายจ่ายของสาขาในประเทษไทยอีกไม่ได้ รายจ่ายที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นเรียกเก็บมายังสาขาในประเทศไทย จะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับสาขาในประเทศอื่นๆ รายจ่ายดังกล่าวจะต้องมิใช่รายจ่ายของสำนักงานใหญ่หรือสาขาอื่นโดยเฉพาะ เช่น ค่าเช่าที่ทำการ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเครื่องเขียน ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือเครื่องใช้


 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ (Prohibited purchase tax)
 • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ (Forbidden payment)
 • รายจ่ายต้องห้าม คือ (Prohibited expenses)
 • ค่ารับรองภาษีซื้อต้องห้าม
 • รายจ่ายต้องห้ามเกี่ยวกับรถยนต์
 • ซื้อน้ำยาล้างรถ ขัดเคลือบสีรถยนต์บริษัท เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามหรือไม่
 • นำมาใช้ กับรถของกิจการ หรือ รถที่ได้ทำสัญญาเช่าใช้ หรือยินยอมให้ใช้ ค่าใช้จ่ายต้...
 • อาหารต้องห้าม อยากผอมต้องหนีให้ไกลอาหารเหล่านี้
 • สิ่งต้องห้ามที่จะทำให้บ้านไม่รวย ( ถ้าอยากรวยห้ามทำสิ่งเหล่านี้เด็ดขาด )
 • 7 ต้นไม้ต้องห้าม ไม่ควรปลูกไว้ในบ้าน

 • รายจ่ายต้องห้าม

  วันที่: 7 มิ.ย. 2557