ไปจ้างคนอื่นต่อ เขาไม่ยอมให้หัก ณ ที่จ่าย แต่พอผมส่งงานกับถูกหัก


ผมประกอบอาชีพรับจ้างทำของ มีบางงานต้องไปว่าจ้างคนอื่นต่อ เขาไม่ยอมให้หัก ณ ที่จ่าย แต่พอผมส่งงานให้ผู้ว่าจ้างกับถูกหัก ณ ที่จ่าย ทำไมเป็นอย่างนี้ครับ
ตอบ: +++ในกรณีนี้นะค่ะ ตามกฏกระทรวงว่าด้วยเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่ายเรามีหน้าที่หัก เราต้องหักค่ะ แต่ถ้าเค้าไม่ยอมให้หักแนะนำว่าเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองค่ะ http://www.rd.go.th/publish/2494.0.html

 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
 • ค่าที่พักโรงแรม ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่คะ
 • ในเดือนนี้ไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องทำยังไง
 • การบัญทึกบัญชี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ้างแมสเซ็นเจอร์ ข้างนอก
 • มูลนิธิหรือสมาคมต้องยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เมื่อไหร่
 • ภาษี หักณที่จ่าย ค่าเช่า
 • ค่าขนส่ง ที่จ่ายให้กับบุคคลนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้อย่างไร
 • การใช้ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายข้ามปี

 • ไปจ้างคนอื่นต่อ เขาไม่ยอมให้หัก ที่จ่าย แต่พอผมส่งงานกับถูกหัก

  วันที่: 7 มิ.ย. 2557