ออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้กับบุคคลธรรมดา ในกรณีที่จะนำไประกอบการขนส่ง


อยากทราบว่า อบต.สามารถออกใบทะเบียนพาณิชย์ ให้กับบุคคลธรรมดา ในกรณีที่จะนำไประกอบการขนส่ง (รถบรรทุก 6 ล้อ ใช้ขนผลไม้) โดยไม่มีหน้าร้านและสถานที่ตั้งได้หรือป่าวคะ wanwan034
ตอบ: [b]กิจการที่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้นั้น จะมีหลักพิจารณา 3 กรณีคะ wanwan037[/b]

1. ประเภทกิจการต้องตรงกับประเภทพาณิชยกิจที่ประกาศกระทรวงฯ ฉบับปัจจุบันอนุญาตให้จดทะเบียนได้ เช่น การขาย,จำหน่ายสินค้า

2. สถานที่ประกอบกิจการต้องเป็นอาคารถาวรที่มีเลขที่อาคารชัดเจนตรวจสอบได้ และต้องมีเอกสารการเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ฯ ที่ทำกับเจ้าบ้าน ถ้าไม่เข้าข่ายตามนี้ถือเป็นการค้าเร่ การค้าแผงลอย ไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้

3. เรื่องของความถี่ในการประกอบกิจการ ต้องมีความถี่ตรงอาชีพปกติตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์กำหนด เช่นต้องมีการประกอบกิจการทุกวัน ทุกอาทิตย์ เป็นประจำ สม่ำเสมอ

[b]***** [/b] ในกรณีของคุณ ไม่เข้าข่ายตามข้อ 1 เพราะเป็นธุรกิจบริการ และ ข้อ 2 เพราะไม่มีสถานที่ประกอบการคะ

[center][b] wanwan027+++++++++++ wanwan014[/b][/center]

 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ (Advance cost)
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
 • ภาษีซื้อต้องห้าม คือ (Prohibited purchase tax)
 • กำไรขาดทุนสะสม คือ (Retained earnings)
 • สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )
 • โสหุ้ยการผลิต คือ (Production overhead)
 • ส่วนลดการค้า คือ (Trade discounts)
 • เจ้าหนี้การค้า คือ (Trade – Accounts Payable)
 • วงจรบัญชี คือ (Account cycle)
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน คือ (Promissory Note)

 • ออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้กับบุคคลธรรมดา ในกรณีที่จะนำไประกอบการขนส่ง

  วันที่: 8 มิ.ย. 2557