บริษัทย้ายที่อยู่ของสถานประกอบการ ต้องทำอย่างไรค่ะ


บริษัทย้ายที่อยู่ของสถานประกอบการค่ะ ต้องทำอย่างไรค่ะ wanwan023
ตอบ: การแจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงาน
1. แบบฟอร์ม ต.1
2. หนังสือแจ้ง
3. ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ฉบับจริง(กรณีมีที่อยู่ที่ต้องการแจ้งย้ายปรากฎอยู่ด้วย)
4. แผนที่แสดงที่ตั้งแห่งใหม่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. หนังสือมอบอำนาจโดยมีรายละเอียดผู้มอบอำนาจผู้รับมอบอำนาจและกิจกรรมที่มอบให้มาดำเนินการ พร้อมกับติดอากร 10 บาท
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
8. เงินค่าธรรมเนียมจำนวน 1,000 บาท

 • ภาษีซื้อ ยื่นเกิน ต้องทำอย่างไร
 • หนังสือยืนยันยอด เจ้าหนี้ ต้องทำอย่างไร
 • วิธี บริจาคสินค้า ให้มูลนิธิ ทำอย่างไร
 • ทำตรายาง หายต้องทำอย่างไร
 • ออกใบกำกับภาษีผิด ทำอย่างไร
 • ต้องทำอย่างไร หากเอกสารบัญชีหายหรือเสียหาย
 • ทำอย่างไรถึง Save รูปที่ถ่ายไปเก็บยัง SD card บน Android
 • ต้องการวางระบบบัญชีต้นทุนในโรงงาน ต้องทำอย่างไรค่ะ
 • รายงานการชำระบัญชี ต้องทำอย่างไรค่ะ
 • ยื่นแบบ ภพ.30 ผิด ต้องทำอย่างไร

 • บริษัทย้ายที่อยู่ของสถานประกอบการ ต้องทำอย่างไรค่ะ

  วันที่: 8 มิ.ย. 2557