ขอความเห็นเรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


ขอความเห็นเรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม wanwan037 wanwan023
ตอบ: wanwan019 wanwan019

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
 • ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบภาษี
 • การบันทึกบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ของแถม ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การวางประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม และ การถอนประกันภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0
 • สินค้าสูญหาย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
 • อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของธุกิจส่ง-ออก ต่างประเทศ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ (VAT)
 • การบันทึกบัญชี ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30

 • ขอความเห็นเรื่องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  วันที่: 8 มิ.ย. 2557