กรณีไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมต้องทำอย่างไร


> กรณีไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม เข้าร่วมประชุมได้ไหม...? < ++++ กรณีไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม (ซึ่งอาจเกิดจากการสูญหายในระหว่างการจัดส่ง หรือไปรษณ๊ย์ไม่สามารถนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เนื่องจากไม่มีผู้รับ) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยต้องนำหลักฐานแสดงตนไปแสดง ณ จุดลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ - ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา - บัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ - ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคล 1. หนังสือมอบอำนาจ 2. สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปี เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


 • ภาษีซื้อ ยื่นเกิน ต้องทำอย่างไร
 • หนังสือยืนยันยอด เจ้าหนี้ ต้องทำอย่างไร
 • วิธี บริจาคสินค้า ให้มูลนิธิ ทำอย่างไร
 • ทำตรายาง หายต้องทำอย่างไร
 • ออกใบกำกับภาษีผิด ทำอย่างไร
 • ต้องทำอย่างไร หากเอกสารบัญชีหายหรือเสียหาย
 • ทำอย่างไรถึง Save รูปที่ถ่ายไปเก็บยัง SD card บน Android
 • ต้องการวางระบบบัญชีต้นทุนในโรงงาน ต้องทำอย่างไรค่ะ
 • รายงานการชำระบัญชี ต้องทำอย่างไรค่ะ
 • ยื่นแบบ ภพ.30 ผิด ต้องทำอย่างไร

 • กรณีไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมต้องทำอย่างไร

  วันที่: 8 มิ.ย. 2557