หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ( Memorandum )


[Total: 2 Average: 5]

หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ตราสาร ที่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท ได้ตกลงร่วมกันจัดทำขึ้น ในการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจะแสดง รายละเอียด เกี่ยวกับ


หนังสือบริคณห์สนธิ  มีกี่หน้า

มีทั้งหมด 2 หน้า โดยแต่ละหน้าจะต้องกรอกข้อมูลจริงทุกประการและต้องถูกต้องสามารถให้นายทะเบียนตรวจสอบได้ ซึ่งแยกออกเป็น 2 หน้าดังนี้

หน้าที่ 1 : ชื่อผู้เริ่มก่อการจดทะเบียน

หน้าที่ 2 : ชื่อผู้เป็นพยาน 

หนังสือบริคณห์สนธิหน้าที่ 1 : ชื่อผู้เริ่มก่อการจดทะเบียน

1 ชื่อบริษัท ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

2 ที่อยู่ของสำนักงาน จะอยู่ในจังหวัด

3 วัตถุประสงค์ที่จะประกอบการ

4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนหุ้นที่ตนยังใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

5 ทุนของบริษัท

6 รายละเอียดของผู้เริ่มก่อการหน้าที่ 2 : ชื่อผู้เป็นพยาน

1 คำรับรองพยาน

*หนังสือบริคณห์สนธิ  หน้าที่ 2 ต้องผนึกอากรแสตมป์ 200 บาทตัวอย่างหนังสือบริคณห์สนธิ

การจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ ผู้จัดตั้งบริษัทจะต้องร่วมกันจัดทำขึ้นโดยการตกลงรายละเอียดและลงลายมือชื่อ เพื่อให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ โดยจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะรายการจดทะเบียนบริษัท เพื่อทางราชการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้ามาดูข้อมูลหรือนำไปใช้โดยพลการได้

หนังสือบริคณห์สนธิ ขอที่ไหน

- สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานสาขา

- เว็บ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า


  • แบบฟอร์ม จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท และ หนังสือบริคณห์สนธิ
  • จดบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ค่าธรรมเนียม เท่าไหร่

  • หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ( Memorandum )

    วันที่: 10 มิ.ย. 2557


    Tags: ตัวอย่าง หนังสือบริคณห์สนธิ คือ หนังสือบริคณห์สนธิ หจก หนังสือบริคณห์สนธิ ขอที่ไหน หนังสือบริคณห์สนธิ บริษัทจํากัด หนังสือบริคณห์สนธิ อ่านว่า ตัวอย่างหนังสือบริคณห์สนธิ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตัวอย่างหนังสือบริคณสนธิ