จ่ายเช็คปลายปีแต่นำไปขึ้นเงินต้นปี ต้องปรับปรุงบัญชีไหม


[Total: 2 Average: 5]
บริษัทจ่ายเช็คชำระเจ้าหนี้การค้าในตอนปลายปี แต่เจ้าหนี้การค้านำเช็คไปขึ้นเงินประมาณเดือนมกราคม บริษัทต้องปรับปรุงบัญชีหรือไม่ครับ...?
ตอบ: ++++ ไม่ต้องปรับปรุงรายการค่ะ แต่ควรจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบรายการได้ ++++

 • เช็คค้างจ่าย คือ ( Outstanding Check )
 • เช็คคืน คือ ( Check Returned )
 • การสลักหลังเช็ค ทำได้ กี่แบบ
 • เช็คลงวันที่ล่วงหน้า คือ (Post – Date Check)
 • ขอให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับ “เช็คช่วยชาติ” ให้มาตามวันนัด
 • ลักษณะการ สลักหลังเช็ค
 • วันที่เช็ค วันที่ในหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย และวันที่ใบเสร็จ
 • ควรเช็คบ้านก่อนหยุดยาวในช่วงในช่วงปีใหม่
 • เหตุผลของการทำบัญชีกระแสรายวันที่มีการสั่งจ่ายเงินในรูปแบบของเช็ค
 • จ่ายเช็คล่วงหน้าให้แก่บริษัทรับจ้างหรือบริการต้องออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายวั...

 • จ่ายเช็คปลายปีแต่นำไปขึ้นเงินต้นปี ต้องปรับปรุงบัญชีไหม

  วันที่: 11 มิ.ย. 2557