ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)


ต้นทุนทางการเงิน คือ ต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการจัดหาเงินทุน หรือการบริหารเงินทุนของกิจการ เช่น ถ้าไปกู้เงินมา ต้นทุนทางการเงินก็จะเป็นดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ


  • บัญชีต้นทุน คือ (Cost Accounting)
  • วัตถุประสงค์ ของ บัญชีต้นทุน
  • บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ (Work Order Costing Account)
  • ลักษณะของการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต
  • บัญชีต้นทุนกับแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

  • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)

    วันที่: 12 มิ.ย. 2557


    Tags: ต้นทุนทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี ต้นทุนทางการเงิน งบกําไรขาดทุน คือ ต้นทุนทางการเงิน ในงบกําไรขาดทุน ค่าธรรมเนียมธนาคาร ต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนทางการเงิน ภาษาอังกฤษ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน สูตรต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนทางการเงิน wacc