งบการเงิน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง


[Total: 2 Average: 5]
งบการเงิน (Financial Statement) หมายถึง รายงานทางการเงินที่แสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของกิจการ ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ วันสิ้นงวดบัญชี อาจจะเป็นระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี
ส่วนประกอบของงบการเงินที่สมบูรณ์ ควรประกอบด้วย
1. งบดุล (Balance Sheet)
2.งบกำไรขาดทุน (Profit and Loss Statement)
3.งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (Statement of changes in owner’s equity)
4.งบกระแสเงินสด ( Cash Flow statement)
5.หมายเหตุประกอบเงินการเงิน (Note to Financial Statement


งบการเงิน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ ( Notes to financial statements )
 • งบการเงิน : ใครคือผู้ใช้และจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง
 • งบการเงิน ประกอบ ด้วยอะไรบ้าง
 • ความน่าเชื่อถือ ของ งบการเงิน
 • หมายเรียก ผู้ต้องหา ไม่ได้ ยื่นงบการเงิน
 • กรณี บริษัท ประชุมอนุมัติงบการเงิน ไม่ทัน
 • ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน (ตอน 1)
 • ประโยชน์ของ กระดาษทำการ สำหรับปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน
 • เพิ่มอายุการคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรต้องแก้ไขงบการเงินไหมค่ะ
 • กำหนดเวลายื่นงบการเงิน การยื่นงบการเงิน

 • งบการเงิน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง

  วันที่: 13 มิ.ย. 2557


  Tags: วัตถุประสงค์ของงบการเงิน งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง ผู้ใช้งบการเงินประกอบด้วยใครบ้าง รายงานทางการเงิน หมายถึง สรุปงบการเงิน งบการเงินระหว่างกาล คือ รายงานทางการเงิน หมายถึงอะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง ผู้ใช้งบการเงิน หลัก ประกอบด้วยใครบ้าง การนำทางหน้าเว็บ