กิจการ การค้า มีรูปแบบ ประเภทของธุรกิจ อะไรบ้าง


รูปแบบของกิจการค้ามีอะไรบ้าง

 

รูปแบบของกิจการค้า แบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 

1.กิจการค้าเจ้าของคนเดียว (Single proprietorship) คือ กิจการขนาดเล็กที่มีบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของ

 

2.ห้างหุ้นส่วน (Partnership) คือ กิจการค้าที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันเป็นเจ้าของโดยมีสัญญาตกลงรวมทุนกันเป็นหุ้นส่วนประกอบการค้าเพื่อหวังกำไร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ห้างหุ้นส่วนแยกได้เป็น 2 ประเภท   

 

     2.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในหนี้สินทั้งหมดโดยไม่จำกัดจำนวน

 

     2.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คือ ห้างหุ้นส่วนที่ประกอบด้วยผู้เป็นหุ้นส่วน 2 ประเภท คือ 

          - หุ้นส่วนประเภท จำกัดความรับผิดชอบ

          - หุ้นส่วนประเภท ไม่จำกัดความรับผิดชอบ 

 

3.บริษัทจำกัด (Company limited or Corporation) คือ กิจการค้าที่จั้งขึ้นในรูปของนิติบุคคลด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆ กัน

 

แนะนำ บทความที่เกี่ยวข้อง    • ระบบบัญชีเดี่ยว ธุรกิจขนาดเล็ก
  • ความสำคัญของนักบัญชี การบัญชีนั้นสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ ทำไมต้องทำบัญชี
  • ธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท เป็นนิติบุคคล ไม่เป็นนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้น...
  • การเสียภาษี ธุรกิจโรงแรม เกสเฮ้าส์ อพาร์ทเมนท์ให้เช่า
  • เรียนรู้หลักการจัดทำบัญชีธุรกิจบริการและระบบวงจรบัญชี

  • กิจการ การค้า มีรูปแบบ ประเภทของธุรกิจ อะไรบ้าง

    วันที่: 28 พ.ค. 2555


    Tags: กิจการการผลิต มีอะไรบ้าง ธุรกิจมีอะไรบ้าง ลักษณะของธุรกิจ กิจการบริการ ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจเจ้าของคนเดียว