บทบาทของผู้สอบบัญชีต่อห้างหุ้นส่วน ใครคือผู้ว่าจ้างผู้สอบบัญชี


บทบาทของผู้สอบบัญชีต่อห้างหุ้นส่วน ใครคือผู้ว่าจ้างผู้สอบบัญชี (สรรพากร/ห้างหุ้นส่วน) และความอิสระของผู้สอบบัญชีในการรายงาน

>:(
ตอบ: ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นผู้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี แต่กรมสรรพากรเป็นเพียงผู้ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
:D :D

  • งบการเงิน : ใครคือผู้ใช้และจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง
  • การทำบัญชีในสมุดรายวัน สิ่งง่ายๆที่ใครก็ทำได้
  • ข้อมูลบัญชี มี ประโยชน์ อย่างไร กับใคร
  • ใครได้ประโยชน์ จาก ข้อมูลบัญชี
  • สารวัตร ใหญ่ บัญชี คือ ใคร

  • บทบาทของผู้สอบบัญชีต่อห้างหุ้นส่วน ใครคือผู้ว่าจ้างผู้สอบบัญชี

    วันที่: 15 มิ.ย. 2557