การคาดการณ์ปริมาณสินค้าที่จะขายในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคตเพื่อคำนวณการขายของกิจการ

Click to rate this post!
[Total: 69 Average: 5]

                 งบประมาณการขาย เป็นงบประมาณเริ่มต้นของงบประมาณการดำเนินงาน ซึ่งการจัดทำงบประมาณการขายนั้นจะต้องทำการคาดการณ์ปริมาณสินค้าที่จะขายในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต โดยจะต้องพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ เช่น ประสบการณ์จากยอดขายในอดีต สภาพเศรษฐกิจ ภาวะการแข่งขันในตลาด การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหรือการเมือง เป็นต้น ปริมาณการขายที่ประมาณการขึ้นนั้นจะนำมาจัดทำงบประมาณการขายต่อไป โดยในงบประมาณการขายนั้นจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับปริมาณการขาย ราคาขาย และยอดขายที่คาดว่าจะขายได้ในแต่ละช่วงเวลา นอกจากงบประมาณการขายที่จัดเป็นงบประมาณหลักแล้ว กิจการอาจต้องจัดทำงบย่อยขึ้นมาเพื่อคำนวณหาประมาณการเกี่ยวกับเงินสดรับที่จะได้จากการขายสินค้า ถ้ากิจการมีนโยบายของการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อด้วย ซึ่งในส่วนของงบย่อยนี้จำนำไปจัดทำงบประมาณการเงินในขั้นต่อไป

การคาดการณ์ปริมาณสินค้าที่จะขายในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคตเพื่อคำนวณการขายของกิจการ
การคาดการณ์ปริมาณสินค้าที่จะขายในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคตเพื่อคำนวณการขายของกิจการ

(Visited 8 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top