รายการพิเศษในงบกำไรขาดทุน รายการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินงาน


[Total: 2 Average: 5]
รายการพิเศษ หมายถึง รายการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ซึ่งแต่เดิมนักบัญชีเห็นว่าไม่ควรนำไปคำนวณกำไรสุทธิประจำปีเพราะจะทำให้เกิดการหลงผิดได้ง่าย รายการเหล่านี้ได้แก่

1).
รายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของปีก่อน
2).กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มิได้มีไว้เพื่อขาย
3).ขาดทุนซึ่งโดดปกติแล้วไม่อาจเอาประกันได้
4).การตัดบัญชีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้


 • การตัดสินใจรับคำสั่งซื้อพิเศษ คือ ( Special – Order Decisions )
 • การกระจายภาษีในระหว่างงวดบัญชี เป็นการกระจายภาระภาษีในลักษณะที่แสดงให้เห็นกำไรก...
 • กรณียกเว้นไม่ต้องจัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษีของมูลนิธิหรือสมาคม
 • รายการพิเศษสุทธิ (Extraordinary Items Net)
 • มีเงินเดือนประจำอยู่แล้ว ไปรับงานพิเศษงานโดนหัก 3% แล้วภงด.90 ต้องแจ้งรายได้เพิ่...
 • คนอ้วนควรดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ
 • ข้อดีของการเรียนพิเศษช่วยส่งเสริมเรื่องการศึกษาอย่างไร
 • สิทธิพิเศษในการคำนวณค่าเสื่อมราคา
 • ข้อดีของการเรียนพิเศษเพื่อการศึกษาต่อ

 • รายการพิเศษในงบกำไรขาดทุน รายการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินงาน

  วันที่: 11 พ.ย. 2552


  Tags: คำนวณสุทธิ งบกำไรขาดทุน บัญชี บัญชีภาษีอากร