ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้การให้เช่าบ้านพักภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้การให้เช่าบ้านพัก
-การให้เช่าบ้านพัก ไม่ว่าจะประกอบกิจการในลักษณะของอพาร์ตเมนต์ แฟลต แมนชั่น หรือหอพัก เป็นการให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์ การประกอบการกิจการดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
-การให้เช่าเฟอร์นิเจอร์และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ กรณีรายรับจากการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ไม่เกินหกแสนบาทต่อปี ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81/1 ผู้ประกอบการไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อที่เกิดจากค่าเฟอร์นิเจอร์เป็นต้นทุนทางตรงของการให้บริการอันเป็นกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม มีสิทธินำภาษีซื้อไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
-กรณีบริษัทหรือนิติบุคคล เป็นผู้จ่ายเงินค่าเช่าห้องพัก มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของเงินค่าเช่า กรณีจ่ายค่าเช่าให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10.0 ของเงินค่าเช่า
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้การให้เช่าบ้านพัก
Related Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)
ตอบ: [center][b]+++++++++++ wanwan033 wanwan033++++++++++[/b][/center]

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
 • การบันทึกบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ของแถม ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ทำไมต้อง จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สินค้าสูญหาย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
 • แก้ไขเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0
 • การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การบันทึกบัญชี ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 30

 • ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้การให้เช่าบ้านพัก

  วันที่: 21 มิ.ย. 2557