ต้นทุนแปรสภาพเปลี่ยนจากวัตถุดิบทางตรงให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป

Click to rate this post!
[Total: 118 Average: 5]

              ต้นทุนแปรสภาพ (Conversion cost) หมายถึง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพหรือเปลี่ยนรูปแบบจากวัตถุดิบทางตรงให้กลายสภาพเป็น สินค้าสำเร็จรูป ต้นทุนแปรสภาพจะประกอบด้วยค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต จากที่กล่าวแล้ว เมื่อกิจการมีการลงทุนในเครื่องจักรมากขึ้น ค่าเสื่อมราคา ค่าซ่อมบำรุง ซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายการผลิต ก็จะมีจำนวนมากตามไปด้วย ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าในธุรกิจที่มีการใช้เทคโนโลยีสูงหรือลงทุนสูงในส่วนของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ความสำคัญในส่วนของต้นทุนแปรสภาพก็จะมากขึ้น ตามไปด้วย

ต้นทุนแปรสภาพเปลี่ยนจากวัตถุดิบทางตรงให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป
ต้นทุนแปรสภาพเปลี่ยนจากวัตถุดิบทางตรงให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป

(Visited 20 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top