กำไร (ขาดทุน) สะสม กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร คืออะไร


กำไร (ขาดทุน) สะสม

1. กำไร (ขาดทุน) สะสมที่จัดสรรแล้ว
- สำรองตามกฏหมาย คือ กำไร (ขาดทุน) ที่สำรองที่กันไว้จากกำไรสุทธิประจำปี ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
- อื่นๆ คือ กำไร (ขาดทุน) ที่จัดสรรจากกำไรสะสม เพื่อการใดๆตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้แสดงเป็นแต่ละประเภท เช่น เพื่อรักษาระดับเงินปันผล เพื่อขยายกิจการ หรือตามเงื่อนไขของภาระผูกพัน

2. กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร คือ กำไรสะสมและกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่คงเหลือหลังจากการจัดสรรใรกรณีที่มียอดดุลวุทธิเป็น ผลขาดทุนสะสมให้แสดงจำนวนเงินไว้ใน เครื่องหมายวงเล็บและเรียกเป็น ขาดทุนสะสม

กำไร (ขาดทุน) สะสม Related Posts via Categories ผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1) การยกเลิกใบกำกับภาษี (1) การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1) การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1) • ต้นทุนขาย คือ ( Cost of sales )
 • ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )
 • ต้นทุนการบริหาร คือ ( Administrative costs )
 • บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )
 • บัญชีทุน คือ ( Capital Account )
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ ( Production cost )
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ ( Conversion Costs )
 • ทุนจดทะเบียน คือ ( Authorizes Share Capital )

 • กำไร (ขาดทุน) สะสม กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร คืออะไร

  วันที่: 21 มิ.ย. 2557


  Tags: ขาดทุนสะสม คือ งบกําไรสะสม บริษัท กําไรสะสมต้นงวด หาจาก กําไรสะสม งบแสดงฐานะการเงิน กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร คืออะไร วิธีการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสม ขาดทุน สะสม จ่าย เงินปันผล กําไรสะสม อยู่ฝั่งไหน