การออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ชำระเงินค่าหุ้นครบแล้ว

Click to rate this post!
[Total: 108 Average: 5]

บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐานหลังจากที่ได้รับเงินค่าหุ้นครบแล้ว ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ (บริษัทมหาชน)

(1). หุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น คือ หุ้นชนิดที่ไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นลงในใบหุ้น
(2). หุ้นที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น คือ หุ้นที่ระบุชื่อผู้ลงไว้ในใบหุ้น โดยปกติมักจะออกใบหุ้นแบบนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ขอจองทันทีในวันจองโดยไม่คำนึงว่า ผู้จองนั้นจะชำระค่าหุ้นครบแล้วหรือไม่ (กรณีบริษัทมหาชน มีใบหุ้นชนิดเดียวคือ หุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น)

การออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ชำระเงินค่าหุ้นครบแล้ว
การออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ชำระเงินค่าหุ้นครบแล้ว

(Visited 227 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
Scroll to Top