งบการเงิน ประกอบ ด้วยอะไรบ้าง


องค์ประกอบของงบการเงินฉบับสมบูรณ์

งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ต้องประกอบไปด้วย รายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 

1. งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) แสดงถึงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นงวด ว่ากิจการมีขนาดเท่าใด ประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน (เดิมเรียกว่า งบดุล)
 

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of Comprehensive Income) แสดงถึงผลการดำเนินงานประจำงวด ประกอบด้วย รายได้ ค่าใช้จ่าย ผลกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวด รวมถึงรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งไม่ได้รับรู้เป็นกำไรขาดทุนสำหรับงวด อาทิเช่น การตั้งราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากราคายุติธรรม การประมาณการราคาหุ้นที่กิจการซื้อขายในราคายุติธรรม ณ ช่วงเวลาสิ้นงวด เป็นต้น
 

3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (Statement of Change in Owner’s Equity) เป็นงบที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวในส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นของกิจการ สำหรับงวด ให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นนำเงินมาลงทุนเท่าใด ได้รับผลตอบแทน และมีกำไรเหลือเท่าใด
 

4. งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow) แสดงการเคลื่อนไหวของเงินสดของกิจการประจำงวด ว่ามีการรับและจ่ายเงินสดในกิจกรรมใด จำนวนเท่าใด
 

5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวเลขในงบการเงิน เช่น นโยบายการบัญชีที่ใช้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ไม่เป็นตัวเงิน เป็นต้น • หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ (Notes to financial statements)
 • งบการเงิน : ใครคือผู้ใช้และจำเป็นต้องรู้อะไรบ้าง
 • กรณี บริษัท ประชุมอนุมัติงบการเงิน ไม่ทัน
 • ความน่าเชื่อถือ ของ งบการเงิน
 • กำหนดเวลายื่นงบการเงิน การยื่นงบการเงิน
 • หมายเรียก ผู้ต้องหา ไม่ได้ ยื่นงบการเงิน
 • ประโยชน์ของ กระดาษทำการ สำหรับปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน
 • เพิ่มอายุการคิดค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรต้องแก้ไขงบการเงินไหมค่ะ
 • งบการเงินด้วย EXCELLกรณีมีหลาย Sheet
 • เงินกู้ยืมกรรมการ ในงบการเงิน หมายถึง

 • งบการเงิน ประกอบ ด้วยอะไรบ้าง

  วันที่: 22 มิ.ย. 2557


  Tags: องค์ประกอบ ของ งบ การเงิน ประกอบด้วย อะไร บ้าง การรับรู้องค์ประกอบของงบการเงิน องค์ประกอบของงบการเงิน แม่บทการบัญชี วัตถุประสงค์ของงบการเงิน การทำงบการเงิน รายละเอียดประกอบงบการเงิน มีอะไรบ้าง โจทย์ งบการเงินระหว่างกาล จุดมุ่งหมายของงบการเงิน