อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน


 - อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) = ขายสุทธิ / สินทรัพย์ทั้งหมดเฉลี่ย ความหมาย แสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเพื่อให้เกิดรายได้ อัตราส่วนยิ่งมาก แสดงว่ามีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ดี
- อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Receivable Turnover) = ขายเชื่อสุทธิ / ลูกนี้เฉลี่ย ความหมาย แสดงความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายเชื่อกับลูกหนี้ ถ้าอัตราส่วนสูง แสดงว่าบริษัทมีความสามารถในการริหารลูกหนี้ได้ดี เปลี่ยนลูกหนี้เป็นเงินสดได้เร็ว
- ระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้ (Average Collection Period) = 360 / อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ ความหมาย แสดงระยะเวลาในการเก็บหนี้จากลูกหนี้ว่ายาวนานแค่ไหน สามารถนำมาเปรียบเทียบกับเงื่อนไขการชำระเงิน (Term of Sale) เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้
- อัตราการหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover) = ต้นทุนสินค้าขาย / สินค้าคงเหลือเฉลี่ย ความหมาย ใช้วัดอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ เพื่อให้ทราบถึงความคล่องตัวของสินค้าว่าสามารถจำหน่ายออกไปได้เร็วเเพียงใด อัตราส่วนยิ่งสูง แสดงว่ายิ่งขายออกได้เร็ว แสดงถึงประสิทธิภาพในการขายของบริษัทด้วย


  • ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ (Operating expenses)
  • รายการพิเศษในงบกำไรขาดทุน รายการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินงาน
  • บัญชีต้นทุนกับแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
  • ส่วนของเจ้าของของกิจการที่ดำเนินงาน
  • การประชุมครั้งเดียวกันของวาระการพิจารณาผลการดำเนินงานกับเลิกบริษัท

  • อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

    วันที่: 13 ธ.ค. 2552


    Tags: การวิเคราะห์อัตราส่วนต่าง ๆ บัญชีภาษีอากร อัตราส่วนวิเคราะห์ อัตราหมุนเวียน