เอกสารประกอบการเปิดบัญชี


[Total: 2 Average: 5]

หมายเหตุ

1. เวลาที่ประชุม ถ้าจะไปเปิดบัญชีในวันที่จดทะเบียนจัดตั้ง เวลาที่ประชุมต้อง หลังจากจดทะเบียนเสร็จ

2. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ควรจะเท่ากับจำนวนผู้ถือหุ้น

3. การแต่งตั้งผู้กระทำการแทนบริษัทฯ จะเป็นใครก็ได้ กี่คนก็ได้ แต่ตอนไปติดต่อกับธนาคาร ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องไปพร้อมกันที่ธนาคาร

4. ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อความว่า ประทับตรา หรือ ไม่ประทับตราของบริษัท • ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร ห้างหุ้นส่วน หจก.
 • การปิดบัญชี คือ ( Closing Entries )
 • รายงานการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร
 • ตัวอย่าง รายงานการประชุม ขอ เปิดบัญชี เงิน ฝาก ธนาคาร
 • แบบฟอร์ม รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคารในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • รายการเปิดบัญชี คือ (Opening Entries)
 • รายงานการประชุม เปิดบัญชีธนาคาร
 • ขอตัวอย่างรายงานการประชุมปิดบัญชีธนาคารด้วยค่ะ
 • ประโยชน์ของ กระดาษทำการ สำหรับปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน
 • ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันปิดบัญชี...

 • เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

  วันที่: 9 พ.ค. 2561