มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน คือ ( Recoverable amount : RA )


มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ( Recoverable amount : RA ) หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายสินทรัพย์ หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า  • การรับคืนสินค้า คือ ( Product return )
  • หุ้นทุนที่ได้รับคืน
  • รับคืนสินค้าส่งออก
  • รับคืนสินค้าและราคาที่ลดได้ คือ (Sale Returned and Allowed Journal)

  • มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน คือ ( Recoverable amount : RA )

    วันที่: 15 พ.ค. 2561


    Tags: มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ภาษาอังกฤษ สรุป การด้อยค่าของสินทรัพย์ recoverable amount คือ การด้อยค่าของเงินลงทุน การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์ ppt โจทย์การด้อยค่าของสินทรัพย์