มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย คือ (Fair value less costs to sell or Net fair value : NFV)


มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ( Fair value less costs to sell or Net fair value : NFV ) หมายถึง จำนวนที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหักด้วยต้นทุนการขายินทรัพย์นั้น โดยที่ผู้ซื้อกับผู้ขายสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน  • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
  • บัญชีต้นทุน คือ (Cost Accounting)
  • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
  • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
  • วัตถุประสงค์ ของ บัญชีต้นทุน

  • มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย คือ (Fair value less costs to sell or Net fair value : NFV)

    วันที่: 15 พ.ค. 2561


    Tags: มาตรฐานการบัญชี สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่าง สรุปการด้อยค่าของสินทรัพย์ tas 16 โจทย์การด้อยค่าของสินทรัพย์ ตัวอย่างการด้อยค่าของสินทรัพย์ tas 38 การด้อยค่าของสินทรัพย์ ppt มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ คือ การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง คือ ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง มาตรฐานการบัญชี สินค้าคงเหลือ 2561 การตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ควรปฏิบัติอย่างไร มาตรฐานการบัญชี สินค้าคงเหลือ 2560 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 ปรับปรุง 2560