มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย คือ (Fair value less costs to sell or Net fair value : NFV)


มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ( Fair value less costs to sell or Net fair value : NFV ) หมายถึง จำนวนที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหักด้วยต้นทุนการขายินทรัพย์นั้น โดยที่ผู้ซื้อกับผู้ขายสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน • ต้นทุนทางการเงิน คือ (Financial cost)
 • ต้นทุนขาย คือ (Cost of sales)
 • บัญชีต้นทุน คือ (Cost Accounting)
 • บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ คือ (Work Order Costing Account)
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ (Conversion Costs)
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ (Production cost)
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต คือ (Process Costing)
 • ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ (Incremental Cost)
 • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา

 • มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย คือ (Fair value less costs to sell or Net fair value : NFV)

  วันที่: 15 พ.ค. 2561


  Tags: มาตรฐานการบัญชี สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่าง สรุปการด้อยค่าของสินทรัพย์ tas 16 โจทย์การด้อยค่าของสินทรัพย์ ตัวอย่างการด้อยค่าของสินทรัพย์ tas 38 การด้อยค่าของสินทรัพย์ ppt มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ คือ การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง คือ ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง มาตรฐานการบัญชี สินค้าคงเหลือ 2561 การตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ควรปฏิบัติอย่างไร มาตรฐานการบัญชี สินค้าคงเหลือ 2560 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 ปรับปรุง 2560