มูลค่าจากการใช้ คือ (Value in use : VIU)


มูลค่าจากการใช้ ( Value in use : VIU ) หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ จากการใช้สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
  • การบันทึกบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • การรับรู้และการกำหนดมูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
  • มูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้ว คือ (Value of paid-up shares)
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ของแถม

  • มูลค่าจากการใช้ คือ (Value in use : VIU)

    วันที่: 15 พ.ค. 2561


    Tags: มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ภาษาอังกฤษ impairment loss คือ สรุป การด้อยค่าของสินทรัพย์ ราคาขายสุทธิ คือ สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์ ppt การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การด้อยค่าของเงินลงทุน