มูลค่าจากการใช้ คือ (Value in use : VIU)


มูลค่าจากการใช้ ( Value in use : VIU ) หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ จากการใช้สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด • มูลค่าหุ้นที่เรียกชําระแล้ว คือ (Value of paid-up shares)
 • มูลค่าเสื่อมสิ้น คือ (Depletion)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหักณ.ที่จ่าย เงินประกันผลงาน ของ งานบริการ รับเหมาก่อสร้าง
 • เสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ต้องเรียกเก็บเงินค่าหุ้นอย่างไร
 • การรับรู้และการกำหนดมูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 • ผู้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบภาษี
 • การบันทึกบัญชี ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ของแถม ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • กำหนดเวลาในการแจ้งเปลี่ยนแปลงทะเบียนภามูลค่าเพิ่ม
 • บริษัทมหาชนจำกัด จะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้หรือไม่

 • มูลค่าจากการใช้ คือ (Value in use : VIU)

  วันที่: 15 พ.ค. 2561


  Tags: มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ภาษาอังกฤษ impairment loss คือ สรุป การด้อยค่าของสินทรัพย์ ราคาขายสุทธิ คือ สรุปมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์ ppt การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การด้อยค่าของเงินลงทุน