มูลค่าตามบัญชี คือ ( Carrying amount : CA )


มูลค่าตามบัญชี ( Carrying amount : CA ) หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับ จากการใช้สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
มูลค่าตามบัญชี คือ ( Carrying amount : CA )

วันที่: 15 พ.ค. 2561


Tags: มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น pantip ราคา ปิด ต่อ มูลค่า ตาม บัญชี คือ มูลค่าตามบัญชีสุทธิ คือ bv คืออะไร ราคาตามบัญชีต่อหุ้นและกําไรต่อหุ้น ราคาตามมูลค่า หมายถึง net book value คำนวณ