ผลขาดทุนจากการด้อยค่า คือ (Loss in impairment)


ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ( Loss in impairment ) หมายถึง จำนวนมูลค่าตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด • กำไรขาดทุนสะสม คือ (Retained earnings)
 • ประโยชน์ ของ การวางแผนกำไรขาดทุน
 • รายการพิเศษในงบกำไรขาดทุน รายการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดำเนินงาน
 • เรื่องของงบกำไรและขาดทุนที่ควรรู้
 • หลักการบัญชีคู่ เพื่อหาผลกำไรขาดทุน
 • การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
 • งบดุล งบกำไรขาดทุน ไม่ตรงกับ หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี
 • ขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
 • มารู้จักงบกำไรขาดทุนกัน

 • ผลขาดทุนจากการด้อยค่า คือ (Loss in impairment)

  วันที่: 15 พ.ค. 2561


  Tags: สรุปการด้อยค่าของสินทรัพย์ การด้อยค่าของสินทรัพย์ ppt โจทย์การด้อยค่าของสินทรัพย์ การด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร ตัวอย่างการด้อยค่า การด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การด้อยค่าของเงินลงทุน การด้อยค่าของสินทรัพย์ ปรับปรุง 2560 ขั้น ตอน การ ประเมิน การ ด้อย ค่า ของ สินทรัพย์ คำถามการด้อยค่าของสินทรัพย์ การด้อยค่าของสินทรัพย์ ปรับปรุง 2559 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 ปรับปรุง 2560 เรียงความ การด้อยค่าของสินทรัพย์ การด้อยค่าของสินทรัพย์ ปรับปรุง 2561 การด้อยค่าของเงินลงทุน ภา