หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ (Cash-generating assets)


หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ( Cash generating Unit : CGU ) หมายถึง สินทรัพย์กลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุได้ว่าการใช้กลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น  • การด้อยค่าของสินทรัพย์ คือ (Impairment of assets)
  • สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท มีหลักเกณฑ์ อย่างไร
  • สินทรัพย์ คือ (Assets)
  • ประเภทของ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ (Intangible assets)

  • หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ (Cash-generating assets)

    วันที่: 15 พ.ค. 2561


    Tags: value in use คือ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ภาษาอังกฤษ value in use แปลว่า ราคาขายสุทธิ คือ ตัวอย่างการด้อยค่าของสินทรัพย์ recoverable amount แปลว่า impairment loss คือ ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ คือ