หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ (Cash-generating assets)


หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ( Cash generating Unit : CGU ) หมายถึง สินทรัพย์กลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุได้ว่าการใช้กลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ (Intangible assets)
 • การด้อยค่าของสินทรัพย์ คือ (Impairment of assets)
 • สินทรัพย์ คือ (Assets)
 • สินทรัพย์หมุนเวียน คือ (Current assets)
 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ (Non-Current Assets)
 • สินทรัพย์สิ้นเปลือง คือ (Wasting Assets)
 • สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท มีหลักเกณฑ์ อย่างไร
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ตัวอย่าง 10 ชนิด ประเภท
 • ตัวอย่าง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีอะไรบ้าง
 • การตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม ทำให้เกิดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

 • หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ (Cash-generating assets)

  วันที่: 15 พ.ค. 2561


  Tags: value in use คือ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ภาษาอังกฤษ value in use แปลว่า ราคาขายสุทธิ คือ ตัวอย่างการด้อยค่าของสินทรัพย์ recoverable amount แปลว่า impairment loss คือ ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ คือ