หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ ( Cash-generating assets )


[Total: 2 Average: 5]

หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ( Cash generating Unit : CGU ) หมายถึง สินทรัพย์กลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุได้ว่าการใช้กลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น • สินทรัพย์ คือ ( Assets )
 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ ( Intangible assets )
 • การด้อยค่าของสินทรัพย์ คือ ( Impairment of assets )
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • สินทรัพย์หมุนเวียน คือ ( Current assets )
 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ ( Non-Current Assets )
 • สินทรัพย์สิ้นเปลือง คือ ( Wasting Assets )
 • สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท มีหลักเกณฑ์ อย่างไร
 • ตัวอย่าง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีอะไรบ้าง
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ตัวอย่าง 10 ชนิด ประเภท

 • หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ ( Cash-generating assets )

  วันที่: 15 พ.ค. 2561


  Tags: value in use คือ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ภาษาอังกฤษ value in use แปลว่า ราคาขายสุทธิ คือ ตัวอย่างการด้อยค่าของสินทรัพย์ recoverable amount แปลว่า impairment loss คือ ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ คือ