ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )


[Total: 2 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses) คือ ค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายเงินแล้วแต่มีบางส่วนที่เป็นของงวดบัญชีต่อไปรวมอยู่ด้วย เช่น ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า


การบันทึกบัญชี ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ทำได้ 2 วิธี  คือ


1.บันทึกไว้เป็นสินทรัพย์ เมื่อจ่ายเงินสดจะลงไว้ในบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เมื่อสิ้นงวดบัญชีให้โอนส่วนที่เป็นของงวดบัญชีปัจจุบันเป็นค่าใช้จ่าย
 

2.บันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่าย เมื่อจ่ายเงินสดจะลงบัญชีไว้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน เมื่อสิ้นงวดบัญชีให้โอนส่วนที่เป็นของงวดบัญชีถัดไปเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ ( Forbidden payment )
 • ค่าใช้จ่าย คือ ( Expenses )
 • ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี คือ ( Deferred Costs )
 • ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ ( Operating expenses )
 • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ ( Accrued expenses )
 • ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา คือ ( Development costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ คือ ( Selling and Administrative Expenses )
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดหา คือ ( Acquisition Costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน คือ ( Restoration Costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ คือ ( Exploration Costs )

 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )

  วันที่: 22 พ.ค. 2561


  Tags: วิธี คำนวณ ค่า ใช้ จ่าย ล่วงหน้า การคํานวณ ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า สินทรัพย์หมุนเวียน บันทึก บัญชี ค่า ใช้ จ่าย ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการปรับปรุงบัญชี สมุดรายวันทั่วไป ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า มาตรฐาน บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป