ภาษีสรรพากร คือ (Revenue tax)


ภาษีสรรพากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
ภาษีสรรพากร คือ (Revenue tax)

วันที่: 22 พ.ค. 2561


Tags: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษี คือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 2560 ใหม่ กรมสรรพากร ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา 2561 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือใคร ภาษีอากร คือ