ภาษีสรรพสามิต คือ ( Excise tax )


[Total: 2 Average: 5]

ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ  และสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศบางประเภท หรืออาจเก็บจากวัตถุดิบหรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างที่ดำเนินการผลิตหรืออาจเก็บจากสินค้าที่ผลิตสำเร็จรูปแล้ว  รวมทั้งภาษีที่เรียกเก็บจากการซื้อขายสินค้าและบริการบางอย่าง และรวมตลอดถึงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ด้วย ซึ่งได้แก่ สุรา ยาสูบ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เครื่องดื่ม เครื่องไฟฟ้า แก้วและเครื่องแก้ว รถยนต์ เรือ ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม และเครื่องสำอาง สถานบริการ



  • หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต
  • หลักเกณฑ์และวงเงินประกันค่าภาษีสรรพสามิต
  • รีดภาษีน้ำมันต่ำเป้า4.6 พันล้าน สรรพสามิตอ่วมนโยบายรัฐลดเก็บดีเซล

  • ภาษีสรรพสามิต คือ ( Excise tax )

    วันที่: 22 พ.ค. 2561


    Tags: ภาษีสรรพสามิตใหม่ อัตราภาษีสรรพสามิต ภาษีสรรพสามิต doc รายงานภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร คือ ภาษีสรรพสามิต 2560 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ภาษีสรรพสามิต แบตเตอรี่