ภาษีศุลกากร คือ (Tariff)


ภาษีศุลกากร เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสิ่งของที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งปัจจุบันใช้คำว่า “อากร” แทน “ภาษี”  ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าขาเข้าเรียกว่า “อากรขาเข้า” และภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าขาออกเรียกว่า “อากรขาออก”  • การผ่านแดนศุลกากร
  • ซื้อ software จากต่างประเทศ ไม่ผ่านศุลกากร
  • ศุลกากรเก็บภาษีขาเข้า 7% ใช่ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่และเป็นเครดิตภาษีหรือไม่

  • ภาษีศุลกากร คือ (Tariff)

    วันที่: 22 พ.ค. 2561


    Tags: ภาษีศุลกากร ppt สรุปภาษีศุลกากร ฐานภาษีศุลกากร ภาษีศุลกากร pdf ภาษีศุลกากร doc ผู้มีหน้าที่เสียภาษีศุลกากร คือ การคำนวณภาษีศุลกากร รายงานภาษีศุลกากร