การบัญชี คือ (Accounting)


การบัญชี (Accounting) หมายถึง รูปแบบการเก็บรวบรวม บันทึก จำแนกและทำสรุปข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตัวเลขทางเศรษฐกิจ ตามแบบวิธีการบัญชีที่ถูกต้องตามหลักสากล เพื่อเป็นข้อมูลทางการเงินที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ • การบัญชีตามความรับผิดชอบ
 • แนวทางการนำ หลักการบัญชี มา ในชีวิตประจำวัน
 • ข้อแตกต่าง ระหว่าง การบัญชีการเงิน และ การบัญชีบริหาร
 • ข้อ สมมติฐาน ของ การบัญชี
 • สมการบัญชี คือ ( Accounting Equation )
 • ลักษณะของการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต
 • ความสำคัญของนักบัญชี การบัญชีนั้นสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ ทำไมต้องทำบัญชี
 • แม่บทการบัญชี คือ (Accounting Framework)
 • ข้อสมมุติทางการบัญชีไว้ในแม่บทการบัญชี
 • หลักการบัญชีคู่ เพื่อหาผลกำไรขาดทุน

 • การบัญชี คือ (Accounting)

  วันที่: 8 ก.ย. 2561


  Tags: สาขาการบัญชี การบัญชีคืออะไร การบัญชีเบื้องต้น ประเภทของการบัญชี การบัญชี ภาษาอังกฤษ การบัญชีการเงิน ความสำคัญของการบัญชี วัตถุประสงค์ของการบัญชี วัตถุประสงค์ของการบัญชี การบันทึกบัญชี คือ ประเภทของการบัญชี การบัญชีเบื้องต้น หลักการบัญชี หมายถึง ความสำคัญของการบัญชี สมการบัญชี การบัญชี หมายถึง สภาวิชาชีพบัญชี