แม่บทการบัญชี คือ (Accounting Framework)


แม่บทการบัญชี (Accounting Framework) เป็นกรอบแนวคิดขั้นพื้นฐานและเป็นมาตรฐานขั้นต้นสำหรับการจัดทำ/นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจดบันทึกและการทำบัญชี ตลอดการจัดทำงบการเงินต่างๆ  • ข้อสมมุติทางการบัญชีไว้ในแม่บทการบัญชี
  • กำหนดข้อสมมุติทางการบัญชีไว้ในแม่บทการบัญชี 2 ข้อด้วยกัน
  • มาตรฐานของแม่บทการบัญชีสำหรับนักบัญชีที่ควรรู้
  • แม่บทการบัญชี ประเด็นสาระสำคัญที่อาจทำให้นักบัญชีเกิดอาการหลงลืม

  • แม่บทการบัญชี คือ (Accounting Framework)

    วันที่: 8 ก.ย. 2561


    Tags: แม่บทการบัญชี2560 แม่บทการบัญชี 2561 แม่บทการบัญชี ภาษาอังกฤษ แม่บทการบัญชี 2562 แม่บทการบัญชีppt แม่บทการบัญชี การรับรู้สินทรัพย์ ข้อสอบแม่บทการบัญชี ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี ประกอบด้วย