แม่บทการบัญชี คือ ( Accounting Framework )

Click to rate this post!
[Total: 332 Average: 5]

แม่บทการบัญชี (Accounting Framework) เป็นกรอบแนวคิดขั้นพื้นฐานและเป็นมาตรฐานขั้นต้นสำหรับการจัดทำ/นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจดบันทึกและการทำบัญชี ตลอดการจัดทำงบการเงินต่างๆ

แม่บทการบัญชี คือ ( Accounting Framework )
แม่บทการบัญชี คือ ( Accounting Framework )
(Visited 807 times, 1 visits today)