สินทรัพย์ คือ ( Assets )


[Total: 2 Average: 5]

สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง เงินหรือรูปแบบสิ่งของที่มีมูลค่าที่กิจการหรือบุคคลเป็นเจ้าของ อาจจะมีตัวตน (สามารถมองเห็น / สัมผัสได้) หรือไม่มีตัวตนก็ได้ เช่น เครื่องจักร ที่ดิน โรงงาน ลูกหนี้การค้า ลิขสิทธิ์ เป็นต้น • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน คือ ( Intangible assets )
 • การด้อยค่าของสินทรัพย์ คือ ( Impairment of assets )
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • สินทรัพย์หมุนเวียน คือ ( Current assets )
 • หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด คือ ( Cash-generating assets )
 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ ( Non-Current Assets )
 • สินทรัพย์สิ้นเปลือง คือ ( Wasting Assets )
 • สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท มีหลักเกณฑ์ อย่างไร
 • ตัวอย่าง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีอะไรบ้าง
 • สินทรัพย์หมุนเวียน ตัวอย่าง 10 ชนิด ประเภท

 • สินทรัพย์ คือ ( Assets )

  วันที่: 8 ก.ย. 2561


  Tags: ชื่อบัญชีสินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น สินทรัพย์ แปลว่า หลักการจำแนกประเภทของสินทรัพย์ หนี้สินไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน 10 ชนิด สมการบัญชี บัญชีเจ้าหนี้การค้า