เกณฑ์คงค้าง คือ ( Accrual Basis )


[Total: 2 Average: 5]

เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) หมายถึง เป็นการบันทึกรายการค้าต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายหรือรายได้  ซึ่งใช้หลักของเวลาเป็นตัวกำหนดตามงวดบัญชีนั้นๆ เช่น 3 เดือน ,  1 ปี โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะได้รับหรือจ่ายในรูปแบบของเงินสด  • หลักเงินค้างหรือเกณฑ์คงค้าง คือ ( The Accrual Principle )
  • การบันทึกบัญชี เกณฑ์เงินสด และ เกณฑ์คงค้าง เปรียบเทียบ ต่างกัน

  • เกณฑ์คงค้าง คือ ( Accrual Basis )

    วันที่: 8 ก.ย. 2561


    Tags: เกณฑ์ เงินสด เกณฑ์ คง ค้าง คือ เกณฑ์คงค้าง ตัวอย่าง เกณฑ์คงค้าง มาตรฐานการบัญชี งบการเงิน ที่ใช้ เกณฑ์คงค้าง ได้ เกณฑ์คงค้าง ภาษาอังกฤษ เกณฑ์สิทธิ์ ภาษาอังกฤษ เกณฑ์การรับรู้รายได้รายจ่ายทางภาษีอากร หลัก เงิน ค้าง