รายได้ค้างรับ คือ (Accrued Incomes)


รายได้ค้างรับ (Accrued Incomes) หมายถึง กิจการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการชำระและมีสิทธิในการเรียกร้องเงินในอนาคต ซึ่งจะถูกปรับปรุงบัญชีเป็นรายงานส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น ค่าเช่าค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับเป็นต้น • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา
 • ข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
 • บันทึกรับรู้รายได้กิจการฝากขาย
 • บันทึกรายได้ ธุรกิจเช่าซื้อ
 • รับคำนวณต้นทุนให้บริษัทฯใหญ่บริษัทหนึ่ง เป็นรายได้ประเภทใหนค่ะ
 • มีรายได้จากอินเตอร์เน็ตต้องเสียภาษีหรือไม่
 • ส่วนลดเงินสดถือเป็นรายได้หรือตัวหักของซื้อสินค้า
 • ต้องการข้อมูล รายงานงบกำไรขาดทุน หรือสถิติแสดงรายได้
 • รายจ่ายฝ่ายรายได้ คือ (Revenue Expenditures)
 • รายได้จากการรับแปลเอกสารเป็นเงินได้ตามมาตราใดคะ

 • รายได้ค้างรับ คือ (Accrued Incomes)

  วันที่: 8 ก.ย. 2561


  Tags: รายได้ค้างรับ กับ ลูกหนี้การค้า รายได้ค้างรับ ภาษาอังกฤษ การ บันทึก บัญชี ดอกเบี้ยจ่าย ธนาคาร ตัวอย่างการปรับปรุงบัญชี สมุดรายวันทั่วไป แบบฝึกหัด การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี ชนิดของข้อผิดพลาดทางการบัญชี ดอกเบี้ยค้างรับ เกิดจาก การกลับรายการทางบัญชี