รายได้ค้างรับ คือ ( Accrued Incomes )


[Total: 2 Average: 5]

รายได้ ค้างรับ (Accrued Incomes) หมายถึง กิจการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการชำระและมีสิทธิในการเรียกร้องเงินในอนาคต ซึ่งจะถูกปรับปรุงบัญชีเป็นรายงานส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น ค่าเช่าค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับเป็นต้น • รายได้ คือ ( Revenues )
 • การบันทึกรายได้ คือ ( The Revenue Realization )
 • รายได้รับล่วงหน้า คือ ( Deferred Incomes )
 • รายได้อื่น คือ ( Other Income )
 • รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • รายได้จากการขายสินค้า ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • รายได้จากการบริการ ประกอบด้วย มีอะไร ตัวอย่าง
 • รายจ่ายฝ่ายรายได้ คือ ( Revenue Expenditures )
 • รายได้ส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Revenue )
 • การรับรู้รายได้ และต้นทุนงานรับเหมา

 • รายได้ค้างรับ คือ ( Accrued Incomes )

  วันที่: 8 ก.ย. 2561


  Tags: รายได้ค้างรับ กับ ลูกหนี้การค้า รายได้ค้างรับ ภาษาอังกฤษ การ บันทึก บัญชี ดอกเบี้ยจ่าย ธนาคาร ตัวอย่างการปรับปรุงบัญชี สมุดรายวันทั่วไป แบบฝึกหัด การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี ชนิดของข้อผิดพลาดทางการบัญชี ดอกเบี้ยค้างรับ เกิดจาก การกลับรายการทางบัญชี