ทุนจดทะเบียน คือ ( Authorizes Share Capital )


[Total: 2 Average: 5]

ทุนจดทะเบียน (Authorizes Share Capital) หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้เป็นเจ้าของกิจการและผู้ร่วมทุนอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป นำมาลงทุนในกิจการเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งต้องแจ้งจดทะเบียนจำนวนเงินดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า • ต้นทุนขาย คือ ( Cost of sales )
 • ต้นทุนร่วม คือ ( Joint Costs )
 • ต้นทุนการบริหาร คือ ( Administrative costs )
 • บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )
 • บัญชีทุน คือ ( Capital Account )
 • ต้นทุนทางการเงิน คือ ( Financial cost )
 • สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย
 • ต้นทุนผลิตสินค้า คือ ( Production cost )
 • ต้นทุนส่วนเพิ่ม คือ ( Incremental Cost )
 • ต้นทุนแปรสภาพ คือ ( Conversion Costs )

 • ทุนจดทะเบียน คือ ( Authorizes Share Capital )

  วันที่: 8 ก.ย. 2561


  Tags: ตัวอย่างทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียนบริษัท pantip ทุนจดทะเบียน 5 ล้าน ทุนจดทะเบียนพาณิชย์ ขั้นต่ํา ทุนจดทะเบียนบริษัทจํากัด ทุนจดทะเบียน จ่ายให้ใคร จดทะเบียนบริษัท ทุน 1 ล้าน ทุนจดทะเบียน 5 ล้าน ค่าธรรมเนียม