จัดสรรแล้ว คือ ( Appropriated )


[Total: 2 Average: 5]

จัดสรรแล้ว (Appropriated) หมายถึง กิจกรรมการดำเนินงานใดๆที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของกิจการ เช่น การจัดสรรกำไรสะสมของกิจการ ซึ่งแบ่งการจัดสรรเป็น 3 ประเภท คือ 1.การจัดสรรตามกฏหมาย 2. การจัดสรรตามข้อผูกพัน 3. การจัดสรรตามนโยบายของบริษัท/กิจการ • สาเหตุของการเกิดผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร และค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิด...
 • กำไร (ขาดทุน) สะสม กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร คืออะไร
 • กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่จัดสรรและกำไร(ขาดทุน)ที่จัดสรรแล้วมีความแตกต่างกันอย่างไรค่...
 • ยังไม่ได้จัดสรร คือ (Unappropriated)
 • การเสียภาษีบ้านจัดสรร?
 • ทำบ้านจัดสรร ต้องหักลดหย่อนอย่างไรคับ

 • จัดสรรแล้ว คือ ( Appropriated )

  วันที่: 8 ก.ย. 2561


  Tags: กําไรที่ยังไม่ได้จัดสรร คือ การจัดสรรผลกำไร คือ กําไรสะสมที่จัดสรรแล้ว มีอะไรบ้าง กําไรสะสม งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรสะสม บริษัท สํารองตามกฎหมาย หมวดบัญชี กําไรสะสมต้นงวด หาจาก การตั้งสํารองต่างๆ