ค่าใช้จ่ายในการจัดหา คือ ( Acquisition Costs )


[Total: 2 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการจัดหา (Acquisition Costs) หมายถึง “ค่าใช้จ่ายในการได้มา” ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องจักรหรืออาคาร โรงงานหลังจากหักส่วนลด และค่าใช้จ่ายในการจูงใจลูกค้าเช่น ค่าโฆษณา ค่าประชาสัมพันธ์ เป็นต้น • ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คือ ( Forbidden payment )
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ( Advance cost )
 • ค่าใช้จ่าย คือ ( Expenses )
 • ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี คือ ( Deferred Costs )
 • ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน คือ ( Operating expenses )
 • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ ( Accrued expenses )
 • ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา คือ ( Development costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการบูรณะกลับคืน คือ ( Restoration Costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ คือ ( Exploration Costs )
 • ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ คือ ( Selling and Administrative Expenses )

 • ค่าใช้จ่ายในการจัดหา คือ ( Acquisition Costs )

  วันที่: 8 ก.ย. 2561


  Tags: ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ค่า ใช้ จ่าย ใน การ จัด งาน ของ ส่วน ราชการ ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2561 กรมบัญชีกลาง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ 2560 ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ฝึก อบรม 2559 การเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2561 สพฐ ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2560 สพฐ