เจ้าหนี้การค้า คือ ( Accounts Payable )

Click to rate this post!
[Total: 312 Average: 5]

เจ้าหนี้การค้า (Accounts Payable) หมายถึง กิจการได้รับสินค้าหรือบริการแล้วแต่กิจการยังไม่ได้ดำเนินการชำระเงิน โดยมีระยะเวลาในการชำระคืนตามตกลงแต่คู่ค้า ซึ่งเจ้าหนี้การค้าจะถูกบันทึกอยู่ในหมวดหนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า คือ ( Accounts Payable )
เจ้าหนี้การค้า คือ ( Accounts Payable )
(Visited 910 times, 2 visits today)