ลูกหนี้การค้า คือ (Accounts Receivable)


ลูกหนี้การค้า (Accounts Receivable) กิจการมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้รับชำระเงินจากลูกค้า โดยมีระยะเวลาในการชำระคืนของลูกหนี้ตามที่ตกลงไว้กับกิจการ ซึ่งลูกหนี้การค้าจะถูกบันทึกอยู่ในหมวดสินหมุนเวียน • ลูกหนี้การค้า
 • ลูกหนี้การค้า
 • รูปแบบการวางแผนลูกหนี้การค้า
 • ลูกหนี้การค้า
 • กิจการมีลูกหนี้การค้าที่เป็นหนี้ค้างชำระและไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
 • ลูกหนี้การค้า สุทธิ (Trade Account Receivables , Net)

 • ลูกหนี้การค้า คือ (Accounts Receivable)

  วันที่: 10 ก.ย. 2561


  Tags: บัญชีลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า หมายถึง ลูกหนี้การค้า อยู่หมวดไหน การแสดงบัญชีลูกหนี้การค้า ระบบบัญชีลูกหนี้ หมายถึง ลูกหนี้การค้า มาตรฐานการบัญชี account receivable คือ ลูกหนี้ การ ค้า ลด ลง